top of page

Honorable Mention - Category "Young Talents"

Ella Do, USA

Anjun Guo, USA

Cameron Hoang, USA

William Huang, USA

Uyen Minh Nguyen, Vietnam

Jiehua Shi, China

Sophia (Lulu) Wang, USA

Aria Zhao, USA

Jacqueline Zhao, USA

Alfred Zhang, USA

April Zhang, USA

Kailin Zhang, USA

bottom of page