top of page

Honorable Mention - Category "Junior"

Xingdi Chen, China

Yuqiao Chen, China

Nok Hei Cheung, Hong Kong

Viet Dao, USA

Julia Gendin, USA

Reagan George, USA

Yulia Golger-Kajimoto, USA

Jenna Qina He, USA

Barron Jiyu Jiang, Canada

Kevin Lu, China

Alexandra Ma, Canada

Sebastian Maa, USA

Haru Mikawa, USA/Japan

Le Tue Minh, Vietnam

Collin Parker-Szekely, USA

Quang Dat Tran, Vietnam

Albert Zhang, USA

Zimeng Zhang, USA 

bottom of page